سوال وجواب-مقوله »مهدویت« در سایر ادیان الهی چگونه است ؟

مقوله »مهدویت« در سایر ادیان الهی چگونه است ؟ آیا آنان نیز به ظهور ایشان که جهان را پُر از عدل و داد می‏کند، معتقدند؟ و چرا اهل تسنن به این مقوله اعتقاد ندارند؟در این باره بطور کلى مى توان گفت که عقیده به مهدى موعود منجى عالم اختصاص به مسلمانان ندارد؛ بلکه تقریبا تمام ادیان و مذاهب آسمانى در این عقیده شراکت دارند. پیروان تمام ادیان و مذاهب اعتقاد دارند که در یک مقطع تاریخى که وضع جهان تیره و تار و تاریک مى گردد و جامعه بشرى با بحران روبرو مى شود فساد و ظلم و بى دینى همه جا را فرا مى گیرد؛ در این وقت است که یک منجى با تایید دست غیبى ظهور مى کند و ریشه ظلم و فساد را از میان بشریت بر مى کند.. این مژده و نوید هم در کتابهاى آسمانى یهود و نصارى و کتاب مقدس زرتشتیان )کتاب زند و پازندو جاماسبنامه( آمده است و هم در کتاب هاى مقدس دیگر ادیان و مذاهب دیده مى شود مانند: کتاب هاى مقدس براهمه و بودائیان. و همه ادیان بر عقیده به منجى موعود بسر مى برند و هر ملتى او را به لقب مخصوص مى شناسد زردشتیان او را بنام سوشیانس )نجات دهنده جهان( جهودان بنام سرور میکائیلى یا مسیحاى منجى، مسیحیان بنام مسیح موعود، مسلمانان بنام مهدى موعود، و هر ملتى آن نجات دهنده غیبى را از خودش مى داند. زرتشتیان او را ایریانى و از پیروان زردتشت مى دانند و در اسلام منجى موعود بطور کامل معرفى شده، خلاصه اینکه عقیده بر منجى عالم براى ریشه کن کردن ظلم و فساد و شرک در تمام ادیان مطرح است. براى آگاهى بیشتر ر. ک: دادگستر جهان، ابراهیم امینى، صفحه 66.

منجى آخر الزمان بشارتى است که در ادیان مختلف به چشم مى‏خورد. از صفات بارز دوران ظهور منجى مبارزه با ستم و فساد و پر شدن زمین از عدالى است. مسأله ظهور منجى آخر الزمان در یهودیت، مسیحیت و آیین زردشت با اهتمام بسیار بیشتر مطرح شده است بنابراین، یقریباً همه ادیان بزرگ درباره ظهور منجى اتفاق دارند هر چند درباره شخص منجى اختلاف نظر بسیار است. براى مطالعه بیشتر به کتاب‏هاى زیر مراجعه کنید:ادیان و مهدویت یا آرا و عقائد درباره مهدى )عج(، محمد بهشیت، انتشارات مرآتى، تهران.

سوشیانیى یا سیر اندیشه ایرانیان درباره موعود آخر الزمان، على اصغر مصطفوى، یهران، 1361.

انیظار مسیحا در آیین یهود، جوبیوس کرینسیون، یرجمه حسین توفیقى مرکز مطالعاى و یحقیقاى ادیان و مذاهب، قم، 1377.

مسأله مهدویت در دیدگاه اهل سنّت نیز تقریباً از مسلمات است و آنان روایات مهدویت را متواتر و تردید ناپذیر خوانده‏اند. البتّه آنان معتقدند مهدى )عج( در آخرالزمان به دنیا مى‏آید. براى آشنایى با دیدگاه فرقه‏ها و مذاهب مختلف درباره امام مهدى )عج( مطالعه کتاب زیر بسیار سودمند است:

مصلح جهانى و مهدى موعود از دیدگاه اهل سنت، سید هادى خسروشاهى، انتشارات اطلاعات، تهران 1374.

مجموعه 2 جلدى »کتابنامه حضرى مهدى )عج(، نوشته على اکبر مهدى پور )چاپ الهادى، قم، 1375 )علاقه‏مندان را با منابع موجود در این باره آشنا مى‏سازد.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید