نمونه هایی از مدعیان دروغین از صدر اسلام تاکنون "

خوانندگان به این نکته توجه داشته باشندکه مدعیان دروغین  در طول تاریخ چند دسته می باشند که ما دراین پست مطلب فقط اسامی برخی از آنها را آورده ایم :
  1. مدعیان دروغین که ادعای کرامات داشتند.
  2. مدعیان دروغین که ادعای وکالت و نیابت خاصه امام زمان عج را داشتند.
  3. مدعیان دروغین که ادعای دیدار و ارتباط با امام زمان عج را داشتند.
  4. مدعیان دروغین که ادعا می کردند خود امام زمان عج هستند. مانند علی محمد باب شیرازی
  5. مدعیان دروغین که ادعای نبوت و پیامبری داشتند .

 

 

حسن شریعی – محمدبن نصیر نمیری – احمدبن هلال کرخی – محمدبن علی بن بلال – حسین بن منصور حلاج – محمدبن علی شلمغانی – ابوبکر بغدادی - کیسانیه – سفیانی – جارودیه – ناووسیه – زیدیه – واقفیه – باقریه – اسماعیلیه – محمدیه – جوازیه – ابومسلم خراسانی – منصور دوانیقی – عبدالله سفاح – ابن مقفع – حاکم نصرالله – عبدالله عجمی – محمدبن احمد سودانی – محمدبن علی بن احمد ادریس – ابن سعید یمانی – مهدی مصر – مهدی سودانی – درویش رضا – غلام احمد قادیانی (قادیانی گری ) – شیخ احمد احسایی – سید کاظم رشتی – میرزا علی محمد باب – حاج کریم خان کرمانی – میرزا حسن گوهر – میرزا باقر – میرزایحیی ( صبح ازل ) – حسینعلی بهاء الله (بنیان گذارفرقه بهائی ) - عباس افندی – شوقی افندی .

/ 0 نظر / 20 بازدید